Integritetspolicy

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är namn, adress och e-post-adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

TILLÄMPNING

För vem gäller policyn
Integritetspolicyn gäller kunder och samarbetspartners.

För vad gäller policyn
Integritetspolicyn reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.

ANSVAR

Personuppgiftsansvarig
Bengts Färg är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter. Vi ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR KUNDER

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna datapolicy.
Vi behandlar personuppgifter om dig som kund för att:
• ni ska kunna ta del av de tjänster vi erbjuder
• kunna skicka er relevant information
• administrera vår relation till er i form av exempelvis uppdrag

Personuppgifter som vi lagrar och samlar in sker huvudsakligen genom att du som kund beställer en tjänst eller kontaktar oss.

Vi samlar huvudsakligen personuppgifter om:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-post

LAGRING

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

RÄTTIGHETER

Du har, när som helst, kostnadsfritt en gång om året, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Din begäran ska vara skriftlig och personligen undertecknad samt innehålla dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de personuppgifter vi har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort.

Vi kan komma att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart ta bort vissa uppgifter. Detta kan exempelvis gälla bokföringslagen. Nekandet kan också hänföras till att uppgifter utgör allmänna handlingar eller då det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, så som obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter.

Du har även rätt att begära att den behandling vi gör begränsas. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Om du vill hantera dina rättigheter, t.ex. beställa ett registerutdrag eller begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss på redaktion@emmabodatidning.se